MENU

Kodeks oraz system wartości biznesowych zakładu SWENSKA POWERHOUSE jest zobowiązaniem firmy oraz pracowników do przestrzegania najwyższych standardów.

W imieniu firmy działają przełożeni wszystkich szczebli, którzy są odpowiedzialni za osobiste stosowanie się do zasad oraz dbanie o ich przestrzeganie przez pozostałych pracowników. Wszyscy pracownicy firmy są zobowiązani do przestrzegania opisanych w tym dokumencie zasad, a w przypadku zauważenia ich naruszenia niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do przełożonego lub prezesa.

SWENSKA POWERHOUSE promuje etyczne postępowanie w stosunku do wszystkich swoich interesariuszy przestrzegając obowiązujących norm społecznych i prawnych, oraz stosując zasady opisane w niniejszym Kodeksie.

SWENSKA POWERHOUSE wspiera rozwój pracowników oraz zapewnia im bezpieczne i godne warunki pracy.

SWENSKA POWERHOUSE gwarantuje poszanowanie praw i godności każdego pracownika, jednocześnie nie dopuszczając do jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na pochodzenie, płeć, religię, przekonania czy preferencje.

SWENSKA POWERHOUSE w swej działalności biznesowej kieruje się standardami etycznymi, budując partnerskie relacje z pracownikami, klientami, kontrahentami, dostawcami i otoczeniem lokalnym.

Nasza współpraca z klientami opiera się na uczciwości, profesjonalizmie, rzetelności i fachowości.

Nie stosujemy żadnych niedopowiedzeń czy nieuczciwych praktyk.

Dbamy o pełną przejrzystość. Unikamy jakichkolwiek sytuacji mogących stanowić konflikt interesów.

Pomagamy naszym klientom odnieść sukces w ich działalności. Staramy się zrozumieć potrzeby ich i ich klientów.

Pomagamy naszym klientom przemieniać ich wizję w rzeczywistość.

Szczegółowo wypełniamy zobowiązania i umowy zawarte z klientem.

Naszej pracy towarzyszy idea osiągania korzyści i satysfakcji przez obie strony.

Świadczymy wysokiej jakości usługi dostosowane do potrzeb i oczekiwań klientów.

Dążymy do zaspokojenia potrzeb klientów, traktując wszystkich na równi.

Współpracę z klientami cechuje profesjonalizm, rzetelność i etyka. 

Budujemy długotrwałe relacje z klientem oparte na zaufaniu i jasnych zasadach współpracy.

Stanowimy zespół i dbamy o siebie nawzajem, traktując się zawsze z szacunkiem i odpowiedzialnością. 

Nasze  relacje oparte są na poszanowaniu godności osobistej i wzajemnym szacunku.

Pomagamy sobie efektywnie dzieląc się wiedzą i informacją oraz wspierając się nawzajem w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Dbamy o powierzone nam mienie i stanowisko pracy.

Podczas wykonywania obowiązków budujemy partnerskie relacje.

Jesteśmy otwarci i życzliwi wobec klientów i współpracowników.

Dbamy o naszą wiarygodność i dobre imię firmy.

Wspieramy dążenia każdego z naszych pracowników do samorozwoju i doskonalenia swej wiedzy i umiejętności.

Stale i aktywnie dążymy do zmian na lepsze. Zdobywamy nową wiedzę.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i dużą wiedzę, którą stale zwiększamy.

Wiemy, że dobrze wykwalifikowana kadra jest podstawą sukcesu każdego przedsiębiorstwa i gwarantuje zadowolenie klientów.

Staramy się świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie i służyć fachową poradą.

Dbamy o rozwój naszych umiejętności.

Dążymy do eliminacji błędów. Każdy błąd jest przez analizowany i przyczynia się do zmiany procedur i zachowań tak by w przyszłości nie został popełniony ponownie.

Dbamy o pełną przejrzystość. Unikamy jakichkolwiek sytuacji mogących stanowić konflikt interesów. Dbamy o to, aby także nasi klienci, dostawcy i konkurencja kierowali się zasadą przejrzystości w prowadzeniu swojej działalności.

Wszystkie pracownicy SWENSKA POWERHOUSE są zobowiązani do unikania relacji i okoliczności, które mogłyby tworzyć sytuacje wątpliwe etycznie. Każdorazowe zachowania budzące wątpliwości natury etycznej czy moralnej są zgłaszane przełożonym lub prezesowi.

Łamanie  zakazu konfliktu interesów traktujemy jako rażące naruszenie obowiązków służbowych mogące doprowadzić do zwolnienia z firmy.

Nie przyjmujemy, ani nie wręczamy prezentów klientom i dostawcom.

Dobre relacje z partnerami budujemy bazując na profesjonalnym podejściu oraz jasnych i przejrzystych zasadach współpracy.

W kontaktach pracowników z klientami lub konkurencją unikamy sytuacji mogących wywołać konflikt  pomiędzy interesem osobistym pracownika i interesem naszej firmy.

Wszelkie dane i informacje, pozyskane  lub wytworzone w trakcie wykonywania zadań służbowych, stanowią własność zakładu SWENSKA POWERHOUSE i mogą być wykorzystywane wyłącznie w jej interesie nie naruszając interesu osób trzecich.

Nie przekazujemy na zewnątrz informacji poufnych i przeznaczonych o użytku wewnętrznego.

Dbamy o wprowadzanie do systemów i przekazywanie wyłącznie rzetelnych informacji.

Informacje gromadzimy i wykorzystujemy tylko i wyłącznie w granicach przepisów prawa.

Każdy pracownik zakładu SWENSKA POWERHOUSE jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania norm prawnych.

Nie czerpiemy żadnych korzyści materialnych w związku z pełnioną funkcją i zajmowanym stanowiskiem.

Każdy pracownik firmy jest zobowiązany do ochrony jej majątku oraz majątku klientów przed kradzieżą, stratami, szkodami, niewłaściwym wykorzystaniem i zniszczeniem.

Przestrzegamy wewnętrznych i zewnętrznych norm prawnych z zakresu sprawozdawczości finansowej.

 

Każdy z pracowników odpowiedzialny jest za:

- przestrzeganie kodeksu etyki;

- dołożenie wszelkich starań, aby jak najszerzej upowszechniać system wartości biznesowych i etycznych i nie dopuszczać do sytuacji ich naruszeń;

- zgłaszanie naruszeń systemu wartości biznesowych i etycznych do swojego przełożonego.

- przekazywanie rekomendacji w sytuacji naruszeń systemu wartości biznesowych i etycznych.

Naprawa maszyn używanych następujących producentów: