MENU

Polityka prywatności

I. Warunki ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.swenska.com.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest SWENSKA POWERHOUSE MARCIN PIOTR REJCH NIP: 5992860925 EORI: PL59928609250000 REGON: 080221718 VAT EU: PL5992860925.
3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
4. W serwisie poza danymi o charakterze informacyjno- promocyjnym, znajduje się formularz umożliwiający przesyłanie zapytań do administratora dotyczących świadczonych usług (dalej „Formularz”).
5. Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.)
6. Wpisanie danych osobowych w serwisie w formularzu oraz kliknięcie przycisku ”Kliknij Tutaj i wyślij zapytanie bezpłatnie i bez zobowiązań” oznacza akceptację na przetwarzanie danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
7. Dane osobowe która podane są przez telefon są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

II. Cel zbierania danych

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie jest udzielana na rzecz administratora dla wewnętrznych celów statystycznych oraz marketingowych.
2. Administrator danych przetwarza dane osobowe m.in. w celu:
- analizowania możliwości marketingowych
- nawiązywania kontaktów
- wysyłania aktualnych propozycji ofertowych

III. Prawo dostępu i zmiana

1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

IV. Dostęp do danych osób trzecich

1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

V. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem, których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

VI. Kontakt z Administratorem danych

1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I

VII. Pozostałe postanowienia

1. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
2. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
3. Serwis zbiera w sposób automatyczny dane dotyczące wizyt wszystkich użytkowników, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te są używane do analizy statystycznej zachowań użytkowników w Serwisie.

VIII. Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 30-04-2018

Naprawa maszyn używanych następujących producentów: